Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο - Κηπούπολη

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

GDPR

1. Ποιοι είμαστε ;

Η Κηπούπολη είναι ένας ιδιωτικός παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο, ο οποίοςπαρέχει την υψηλότερη φροντίδα και υποστήριξη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας,δημιουργώντας ένα μοναδικά χαρούμενο και απόλυτα ασφαλές περιβάλλον όπου όλατα παιδιά νιώθουν ότι έχουν αξία και μπορούν να εξελιχθούν σε ανεξάρτητα άτομα μεαυτοπεποίθηση.

Εμείς στην Κηπούπολη δίνουμε μεγάλη σημασία στο απόρρητο των προσωπικώνσας δεδομένων, και κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να τα διαχειριστούμε μεασφάλεια και υπευθυνότητα. Επίσης συμμορφωνόμαστε πλήρως με οποιαδήποτε καιόλη τη νομοθεσία που αφορά τα προσωπικά δεδομένα εντός της Ελλάδας και τηςΕυρωπαικής Ένωσης.

Λάβετε υπόψη ότι συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτεςτου ιστότοπού μας, οι οποίες μπορεί άμεσα ή έμμεσα να οδηγήσουν στην επαληθευσή τους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τέτοιες πληροφορίες, θεωρούνται προσωπικάδεδομένα κι εσείς ως επισκέπτες της ιστοσελίδας μας θεωρείστε ῾υποκείμεναδεδομένων᾽ ενώ εμείς η Κηπούπολη θεωρούμαστε ως ῾υπευθυνος επεξεργασίαςδεδομένων᾽των προσωπικών σας δεδομένων.

Στόχος της πολιτικής απορρήτου της Κηπούπολης είναι να σας εξηγήσουμε με τονπιο απλό, σαφή και συνοπτικό τρόπο τα ακόλουθα:

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρόνο και σύμφωνα με ποιανομική βάση.

 Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

 Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

 Τα νόμιμα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

 Τα έννομα συμφέροντα μας

 Η συγκατάθεση σας και πότε απαιτείται

 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από cookies

2. Βασικές αρχές σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Κηπούπολη επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσανομοθεσία, όπως αυτή ορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων(GDPR), του Νόμου 4624/2019 και του Νόμου 3471/2006, όπως επίσης και στουςκανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την Πρωτοβάθμια καιΔευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πρακτικά λοιπον αυτό σημαίνει ότι:

 Συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για συγκεκριμένους καινόμιμους σκοπούς

 Συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα γιατους σκοπούς που δηλώνουμε

 Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας ναείναι ενημερωμένα, δινοντάς σας την δυνατότητα να τα διορθώσετε ή καιακόμα να τα διαγράψετε

 Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για ένα χρονικό διάστημα που απαιτείταισύμφωνα με το σκοπό που χρησιμοποιήσαμε για την συλλογή τους

 Καταβάλλουμε επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία και τηνασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ήπαράνομη επεξεργασία, τυχαία πρόσβαση, καταστροφή ή διαφθορά.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τα προσωπικα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε,λαμβάνουμε μια σειρά από μέτρα ασφαλείας και οργάνωσης, έχουμε εσωτερικέςπολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται απόρήτρες εμπιστευτικότητας και χρησιμοποιούμε μια σειρά τεχνολογιών πουπροστατεύουν τα δεδομένα σας (SSL certificate, encryption κτλ).

Όπως συνηθίζεται από τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας, τα τεχνικά και οργανωτικάμέτρα παρακολουθούνται τακτικά κι εαν χρειάζεται, ενημερώνονται καιπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις νέες βέλτιστες πρακτικές.


3. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και γιατί

Ουσιαστικά συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε δεδομένα γονέων/κηδεμόνων καιμαθητών του παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Κηπούπολη, προκειμένου ναπαρέχουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό σύμφωνα με την Ελληνικήνομοθεσία, συλλέγουμε δεδομένα που απαιτούνται από την εν λόγω νομοθεσία γιατην εγγραφή ενός μαθητή/τριας στον παιδικό σταθμό ἠ νηπιαγωγείο της Κηπούπολης και συγκεκριμένα:

 Πιστοποιητικό γέννησης / Ταυτότητα ή Διαβατήριο γονέα/κηδεμόνα

 Επίσημο Ἐντυπο Υγείας, Αρχεία Εμβολιασμού

 Διεύθυνση κατοικίας γονέα/κηδεμόνα

 ΑΦΜ γονέα/κηδεμόνα

Επιπλέον, συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών τηςιστοσελίδας της Κηπούπολης, μόνο όταν παρέχουν αυτά τα δεδομένα απευθείας,επομένως με την απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Κηπούπολης δεν σημαίνει οτιεμείς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Ωστόσο αυτό μπορεί να μην συμβαίνει πάντα σε δυο περιπτώσεις, κατά την συλλογήδεδομένων με την χρήση cookie, και κατά την διάρκεια της επισκεψεώς σας στηνιστοσελίδα μας, όπως η διεύθυνση ΙΡ (IP address) της σύνδεσής σας.

Λόγω της φύσης του διαδικτύου, μόλις επισκεφτείτε έναν ιστότοπο ο διακομιστήςμας καταγράφει την διεύθυνση ΙΡ (IP address) της σύνδεσής σας, η οποία είναιπροσωπικά δεδομένα, ακόμα κι αν ως ιστότοπος, δεν μπορούμε να σαςταυτοποιήσουμε χρησιμοποιώντας μόνο αυτό το στοιχείο. Οι λόγοι πίσω από τηνσυλλογή της διεύθυνσης ΙΡ (IP address) της σύνδεσής σας, εκτός από την ημερομηνίακαι την ώρα της σύνδεσής σας με τον ιστότοπό μας, και την αποθήκευση των ενλόγων δεδομένων σε ειδικά αρχεία που ονομάζονται αρχεία καταγραφής είναι οι εξής:

 Το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναινα προστατεύσουμε το δίκτυο, τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες μας απότυχαία ή κακόβουλα συμβάντα, ή από επιθέσεις εισβολής (hacking) πουενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και τηνεμπιστευτικότητα των δεδομένων που μεταφέρονται μέσω αυτού τουδικτύου και προκειμένου να δηλώσουμε ή να ασκήσουμε τα νόμιμαδικαιώματα μας. Έχουμε έννομο συμφέρον να αποθηκεύσουμε αυτά ταδεδομένα, καθώς η προστασία των δεδομένων σας από κακόβουλουςχρήστες είναι η προτεραιότητα μας.

 Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται ναχρειαστεί να παρέχουμε τα εν λόγω δεδομένα στις αρχές, ύπο αυστηρούςόρους και προυποθέσεις.

α) Δεδομένα που μας παρέχεται εσείς

Προκειμένου να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά μαζί σας συλλέγουμε κιεπεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 Ονοματεπώνυμο

 Ηλεκτρονική διεύθυνση (email address)

 Διεύθυνση κατοικίας

 Τήλεφωνα επικοινωνίας

Αυτά τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα δημόσια και μπορούν να έχουν πρόσβασημόνο διαχειριστές και χρήστες υπηρεσίων που χρησιμοποιούμε για μαζική επικοινωνία.

β) Νομική βάση

Η κύρια νομική βάση για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι η παροχήαπαντήσεων σε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε.

Σε περίπτωση που είστε γονέας/κηδεμόνας μαθητή μας, ή πρώην μαθητή μας θαδιατηρήσουμε τα φορολογικά σας στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνικήφορολογική νομοθεσία. Επιπλέον θα διατηρήσουμε επ᾽αόριστων τα αρχεία εγγραφήσας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σεξεχωριστούς χώρους και η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά περιορίζεται αποκλειστικάκαι χωρίς καμία εξαίρεση στην διεύθυνση του παιδικού σταθμού/νηπιαγωγείουΚηπούπολη κυρία Έφη Βοριά.

3.Φόρμα επικοινωνίας – Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Δίνουμε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας https://www.kipoupoli.com τη δυνατότητανα επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω συστήματος φόρμας επικοινωνίας. Τα στοιχείαπου απαιτούνται για μια τέτοια επαφή είναι το όνομα σας και η ηλεκτρονική σαςδιεύθυνση (email address).

α) Νομική βάση

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας, την οποίαδίνεται στελνοντάς μας ένα μήνυμα, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αναμένονταςαπάντηση από έμας. Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τηνσυγκατάθεσή σας, χωρίς να επηρρεάζεται από αυτό η νομιμότητα οποιασδήποτεεπεξεργαξίας που έγινε πριν την ανάκλησή της συγκατάθεσή σας. Η εν λόγωεπικοινωνία σας μαζί μας και η συλλόγη των στοιχείων σας δεν είναι έγκυρος λόγοςγια να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας για προωθητικούς σκοπούς από εμάς.

4. Που και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται είτε σε φυσική μορφή εντός του παιδικούσταθμού/νηπιαγωγείου Κηπούπολη, είτε σε ψηφιακή μορφή σε συστήματα ήυπηρεσίες του παιδικού σταθμού/νηπιαγωγείου Κηπούπολη, που φιλοξενούνται είτεεσωτερικά, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή και σκληρούς δίσκους, ή και με μορφήcloud ιδιοκτησιας του παιδικού σταθμού/νηπιαγωγείου Κηπούπολη, είτε εξωτερικάστα κέντρα δεδομένων της Hetzner, Microsoft, Amazon, και Google, εντός τωνσυνόρων της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η διαχείριση των εν λόγω διακομιστών γίνεται με χρήση βιομηχανικών προτύπων καιαπό αυστηρά περιορισμένο προσωπικό από τις εταιρείες που χρησιμοποιεί ο παιδικόςσταθμός/νηπιαγωγείο Κηπούπολη. Ως γενικός εμπειρικός κανόνας διατηρούμε ταδεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για κάθε σκοπό για τονοποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Φυσικά, υπάρχουν σαφώς καθορισμένες περίοδοιαποθήκευσης δεδομένων για κάθε κατηγορία δεδομένων σύμφωνα με την Ελληνικη νομοθεσία.

Οι κανόνες για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης προσωπικών δεδομένωνπροέρχονται από κανόνες που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων,τις βέλτιστες πρακτικές και τη διασφάλιση της καθημερινής λειτουργίας του παιδικούσταθμού/νηπιαγωγείου Κηπούπολη. Επιπλέον θα θέλαμε να σημειώσουμε οτί ακόμακι αν ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, ενδέχεται να χρείαστεινα διατηρήσουμε ορισμένα από αυτά λόγο νομοθεσίας ή νομικών απαιτήσεων.

5. Cookies

Η ιστοσελίδα μας https://www.kipoupoli/com χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιεςτεχνολογίες κατά την πρόσβαση και την περιήγηση στην ιστοσελίδα του παιδικούσταθμού/νηπιαγωγείου Κηπούπολη. Υποχρέωσή μας είναι να προστατεύσουμε ταπροσωπικά σας δεδομένα, χρησιμοποιώντας την εν λόγω τεχνολογία με φειδώ,προκειμένου να έχετε μια άνετη και αποτελεσματική εμπειρία περιήγησης και ναέχουμε κάποιες ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την επισκεψή σας στην ιστοσελίδαμας για καθαρά λόγους αναλύσης δεδομένων (επισκεψιμότητα ιστοσελίδας, αριθμός επισκεπτών κτλ).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο τουυπολογιστή σας φορήτου ( laptop) ή μη φορητού (desktop) ή σε οποιαδήποτε άλληηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε έναν ιστότοπο. Ταcookies είναι μοναδικά για κάθε πρόγραμμα περιήγησης (browser) πουχρησιμοποιείτε όπως Chrome, Firefox, Safari κτλ., και περιέχουν πληροφορίεςσχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα https://www.kipoupoli/com χωρίςνα αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις συμφωνείτε με τη χρήση των αυστηράαπαραιτήτων cookies, που περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας για τα cookies.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), έχετε μιασειρά δικαιωμάτων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που γίνεται από τονπαιδικό σταθμό/νηπιαγωγείο Κηπούπολη.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τον παιδικό σταθμό/νηπιαγωγείο Κηπούπολη, έχετετο δικαίωμα να :

 Πρόσβαση στα δεδομένα σας που σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλεται μιααίτηση και να ενημερωθείτε εαν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σαςδεδομένα, το είδος των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, τοευρός της εν λόγω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κτλ.

 Μπορείτε να ζητήσετε την τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

 Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για διαγραφή, υπό ορισμένες συνθήκες τωνπροσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία του παιδικούσταθμού/νηπιαγωγείο Κηπούπολη

 Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό επεξεργασίας τωνπροσωπικων σας δεδομένων από μέρους μας

 Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για μεταφορά των προσωπικών σαςδεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε δηλαδή να μεταφέρουμε τα δεδομένα σαςσε μια κοινά χρησιμοποιήμενη μορφή από υπολογιστές εαν αυτό δύναταισύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Τέλος σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ταπροσωπικά σας δεδομένα και τις ελευθερίες σας και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις πουαναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), έχουμε τηνυποχρέωση να σας ενημερώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η συμμόρφωση μας με την νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικώνδεδομένων, και την ίδια τη νομοθεσία, και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, είναιυψίστης σημασίας για τον παιδικό σταθμό/νηπιαγωγείο Κηπούπολη. Για το λόγοαυτό έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσφατες πληροφορίες που μπορεί νααπαιτηθούν, προκειμένου να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, προτού ζήτησετετην άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα η διαγραφή τωνπροσωπικών σας στοιχείων.

Είμαστε υποχρεώμενοι να απαντήσουμε στο αιτημά σας εντός 30 ημερών από τηνπαραλαβή του. Εαν είναι απολύτως απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψιν τηςπολυπλοκότητας του θέματος και του όγκου των αιτημάτων που εκκρεμούν προςεπεξεργασία, η αίτηση μπορεί να αναβληθεί για επιπλέον δυο μήνες. Σε κάθεπερίπτωση θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό, κι εντός ενός μηνός απότην υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη του και τυχών καθυστερήσεων.

Σε περίπτωση που το αίτημά σας είναι άκυρο ή ακραίο, λόγω τουεπαναλαμβανομένου χαρακτήρα του, ο παιδικός σταθμός/νηπιαγωγείο Κηπούπολημπορεί να σας ζητήσει να καταθέσετε ένα τέλος, λαμβάνοντας υπόψιν ταυλικοτεχνικά έξοδα για την παροχή των εν λόγων πληροφορίων ή την εκτέλεση του αιτήματος σας.

Επιπλέον ο παιδικός σταθμός/νηπιαγωγείο Κηπούπολη μπορεί να αρνηθεί το αίτημάσας. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσανομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τοδικαίωμα να υποβάλετε επίσημη καταγγελία στην αρμόδια αρχή ( Ελληνική ΑρχήΠροστασίας Δεδομένων).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον παιδικό σταθμό/νηπιαγωγείο Κηπούπολη ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την διευθύντρια του παιδικούσταθμού/νηπιαγωγείου Κηπούπολη κυρία Έφη Βοριά.